Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

«Τσουχτερά» πρόστιμα, με δυνατότητα όμως διακανονισμού σε πολλές δόσεις, προβλέπονται στο νομοσχέδιο για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή από τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιώργο Παπακωνσταντίνου.
Το πρόστιμο θα υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν επί την τιμή ζώνης, που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση επί το συντελεστή 15% και επί τους συντελεστές που ορίζονται από το νομοσχέδιο ανάλογα με την κατηγορία και το είδος του αυθαιρέτου (Τετραγωνικά μέτρα Χ 15% Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστές τετραγωνιδίων).
Για τον προσδιορισμό του προστίμου κάθε κατηγορίας και είδους κατασκευής ή χρήσης προστίθενται τα εμβαδά όλων των δηλούμενων εμβαδών της κατηγορίας και του είδους αυτού για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία. Προβλέπονται ακόμη ειδικά πρόστιμα για περιπτώσεις χρήσης καθ΄υπέρβαση της οικοδομικής αδείας και για υπέρβαση ύψους που δεν υπερβαίνει το ποσοστό 20% του επιτρεπόμενου.
Στην περίπτωση που η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη χρήση αφορά κτήριο, που χρησιμοποιείται και λειτουργεί ως βιομηχανική, βιοτεχνική εγκατάσταση, ξενοδοχείο, αποθήκη ή άλλη παραγωγική μονάδα, εφόσον έχει υπαχθεί σε ειδικές διατάξεις, που επιτρέπουν τη λειτουργία του μετά την καταβολή προστίμου ή άλλου τέλους ή εισφοράς, το ειδικό πρόστιμο διατήρησης καταβάλλεται μειωμένο κατά το ποσό του προστίμου ή τέλους ή εισφοράς, που έχει καταβληθεί.
Το πρόστιμο προβλέπεται να καταβάλλεται εντός 24 μηνών για τα ακίνητα κατοικίας και εντός 36 μηνών για τα ακίνητα άλλης χρήσης, ολόκληρο ή τμηματικά σε 8 και 14 ισόποσες δόσεις αντίστοιχα, εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός προθεσμίας οχτώ μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής κατά τον χρόνο καταβολής της πρώτης δόσης θα παρέχεται έκπτωση 20%.
Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των δόσεων για τη διατήρηση αυθαίρετου κτίσματος θα προβλέπεται προσαύξηση 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.
Μετά την υποβολή όλων των δικαιολογητικών αναστέλλεται η επιβολή προστίμων και κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων, που αφορούν τις κατασκευές ή χρήσεις.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, μαζί με τα δικαιολογητικά θα κατατίθεται σε συμβεβλημένες τράπεζες παράβολο 500 ευρώ για κατασκευή/χρήση μέχρι 75τ.μ ή για κτήριο κύριας και μοναδικής κατοικίας μέχρι 120τμ, 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μέχρι 1.000 τ.μ., και 2.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερη των 1.000 τ.μ., για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με το συνολικό πρόστιμο.
Με το νομοσχέδιο προβλέπεται η διατήρηση των αυθαίρετων κατασκευών μετά την καταβολή ειδικού προστίμου διατήρησης, για 40 χρόνια σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών καθώς και στις περιπτώσεις που το αυθαίρετο κτίσμα, ανεξάρτητα από τη θέση που βρίσκεται συνιστά κύρια και μοναδική κατοικία και εφόσον ο ιδιοκτήτης ή ο σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα αυτού δεν έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή σε ιδανικό μερίδιο αυτής που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο ή σε ιδανικό μερίδιο οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες και βρίσκονται σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων.
Για περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών η διατήρηση θα είναι για 20 χρόνια.
Δεν υπάγονται στις διατάξεις της ρύθμισης αυθαιρέτων ακίνητα που βρίσκονται:
α) σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης,
β) στη ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών κατά τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας,
γ) σε δημόσιο κτήμα,
δ) σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, στον αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας
ε) σε κηρυγμένο αρχαιολογικό ή ιστορικό χώρο, στον οποίο απαγορεύεται η ιδιωτική δόμηση ή σε παραδοσιακό οικισμό
στ) σε παραδοσιακό οικισμό ή σε κηρυγμένο ως διατηρητέο κτήριο κατά το μέρος που οι κατασκευές και οι αλλαγές χρήσης που ορίζονται στην παράγραφο 1 αλλοιώνουν τα στοιχεία, για τα οποία χαρακτηρίστηκε ο οικισμός παραδοσιακός ή κηρύχθηκε το κτήριο ως διατηρητέο
ζ) σε ρέμα ή σε βιότοπο
Επίσης, αν η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτήριο που είναι αρχαίο ή νεώτερο μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α' 153).
Καμία άλλη επιβάρυνση
Για τις κατασκευές ή τις χρήσεις για τις οποίες υποβάλλεται δήλωση υπαγωγής στις ρυθμίσεις, δεν επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης ούτε άλλες κυρώσεις, εφόσον εξοφληθούν εμπροθέσμως όλες οι δόσεις.
Στις περιπτώσεις κατασκευών οι οποίες έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις και έχει περαιωθεί η διαδικασία, μπορεί να επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών επισκευής που αποβλέπουν στην υγιεινή, τη χρήση, την αισθητική βελτίωση - αποκατάσταση και τη συνήθη συντήρησή τους, ύστερα από τη χορήγηση της σχετικής άδειας από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, εφόσον οι εργασίες για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το κτίσμα σε ύψος ή επιφάνεια, δεν το ανακαινίζουν ριζικά ή δεν ενισχύουν ή αντικαθιστούν στοιχεία του φέροντος οργανισμού.
Επίσης, δεν θα οφείλονται αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές και οποιοσδήποτε φόρος καθώς και οποιασδήποτε μορφής τέλη και πρόστιμα, ενώ τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι, τέλη και πρόστιμα δεν επιστρέφονται

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου